Responsabil tehnic cu executia

Pretul unui RESPONSABILULUI TEHNIC CU EXECUTIA incepe de la 350 EUR/luna
ACTIVITATILE RESPONSABILULUI TEHNIC CU EXECUTIA IN CADRUL SOCIETATILOR CARE EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII AVAND CATEGORIA DE IMPORTANTA NORMALA. Conducerea si asigurarea calitatii, in acest caz se poate aplica prin: A. Sistemul calitatii , definit si documentat pe baza principiilor si recomandarilor din standardele SR EN ISO seria 9000 corespunzator modelului 2 sau 3 de asigurare a calitatii. B. Planul calitatii intocmit si aplicat pentru anumite constructii – Pentru situatia A consideram o societate care are implementat sistemul calitatii corespunzator modelului 3 de asigurare a calitatii.
R.T.E verifica si avizeaza : – Documentele interne elaborate in cadrul societatii pentru lucrarea la care a fost desemnat : – planul calitatii pe lucrare ; – programul de organizare a executiei lucrarilor (grafic de executie,plan organizare de santier,grafic de aprovizionare ,grafic de asigurare de forta de munca,si utilaje etc) ; – planul de control de calitate 2. Controlul procesului de executare a lucrarilor. Pentru aceasta conditie referitoare la sistemul calitatii societatea isi elaboreaza procedura de sistem aferenta in vederea stabilirii sarcinilor pentru identificarea, pregatirea si planificarea de C+M pentru asigurarea calitatii acestora conform specificatiilor ,standardelor si documentatiei de executie. Responsabulului tehnic cu executia ii revin urmatoarele atributii : – participa la stabilirea solutiei tehnologice optime de realizare a lucrarilor functie de nivelul de calitate ce trebuie realizat corespunzator cerintelor de complexitate si gradului de dificultate al proiectului tehnic de executie, de dotarea tehnico-materiala si profesionala de care dispune societatea; – avizeaza: – fisele tehnologice de executie ; – procedurile tehnice de executie ; – planul de control de calitate – isi elaboreaza un plan propriu de control al executiei lucrarii. Acest plan va fi avizat de Directorul General ; – participa la verificarea profesionala a sefului punctului de lucru si isi da avizul pentru desemnarea acestuia. 3.Inspectii si incercari Societatea trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri documentata ( de sistem si tehnice de executie ) in scopul de a verifica daca sunt satisfacute conditiile specificate in documentatia de executie.Inspectiile si incercarile necesare precum si inregistrarile aferente acesotra vor fi detaliate in planul calitatii. Responsabilul tehnic cu executia ii revin urmatoarele atributii : – conform planului propriu de control verifica daca executia lucrarilor de constructii respecta cerintele de calitate precizate in documentatia de executie ; – verifica existenta inregistrarilor care atesta calitatea executiei lucrarilor ( si care trebuie predate beneficiarului pentru completarea cartii tehnice constructiei). – participa la autorizarea continuarii lucrarilor in faze determinante si semneaza procesul verbal; – avizeaza planul de control de calitate – opreste executia lucrarilor de constructii,in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la procedurile de executie,prin contestatirle directe in cadrul controalelor (proiectant,beneficiar,controlor tehnic de calitate) Inregistrarile inspectiilor si incercarilor. La lucrarile de constructii executate si verificare din punct de vedere al conformitatii cu nivelul de calitate cerut prin documentatia de executie trebuie pastrate inregistrarile care fac dovada ca lucrarile au fost inspectate si incercate : – procese verbale calitative ; – procese verbale de verificare a lucrarilor ascunse ; – procese verbale de autorizare a fazelor determinante. – buletine de analize si incercari In procedurile documentate ( de sistem si tehnice de executie) se vor indica responsabilitatile pentru indeplinirea acestei conditii a sistemului calitatii. In cazul in care lucrarile nu sunt conforme cu conditiile de calitate specificate in : proiectul de executie,caietul de sarcini,procedura tehnica de executie , se opreste executia ,se intocmeste un RNC (raport de neconformitate) si se face analiza cauzelor neconformitatilor. 4.Controlul produsului neconform In cazul lucrarilor de constructii pot aparea urmatoarele categorii de neconformitati: – neconformitati in documentatia de executie; – neconformitati in produse ,utilaje si echipamente provenite de la furnizori sau beneficiari(investitori); – neconformitati in timpul de procesului de executie. In cadrul acestei conditii referitoare la sistemul calitatii responsabilului tehnic cu executia ii revin urmatoarele atributii : – analizeaza buletinele de analiza si incercari,notele de atestare pentru materialele si produsele utilizate la lucrarile de constructii pentru care este desemnat ; – opreste continuarea executarii lucrarilor care necesita inglobarea produselor/materialelor la care s-au constatat deficiente ,neconformitati,defecte de calitate care pot conduce la nerealizarea cerintelor esentiale precizate in Legea privind calitatea in constructii nr.10/1995 ; – dispune depozitarea acestor materiale/produse in locruri specific amenajate pala la solutionarea remedierii neconformitatii ; – in cazul in care constata neconformitati la lucrarile de constructii de care raspunde dispune oprirea executiei,prin dispozitie de santier,avandu-se in vedere conditiile din caietele de sarcini ,normative in vigoare,proiectul de executie,contract ,privitoare la intreruperea lucrarilor ; – analizeaza si avizeaza procedurile tehnice de executie ,fisele sau proiectele tehnologice special intocmite pentru efectuarea activitatilor de remediere ,consolidare (daca este cazul) ; – analizeaza calitatea lucrarilor de remediere executate si confirma aceasta prin semnatura in inregistrarile de calitate intocmite, respectiv R.N.C ( Raport de Neconformitate ). – autorizeaza continuarea lucrarilor numai dupa remedierea neconformitatilor. 5.Inregistrarile calitatii Pentru aceasta conditie referitoare la sistemul calitatii in planul elaborat pentru o anumita lucrare sunt precizate inregistrarile calitatii care se intocmesc si responsabilitatile pentru fiecare inregistrare. Responsabilului tehnic cu executia ii revin urmatoarele atributii. – sa-si completeze planul de control propriu elaborat pentru fiecare lucrare de care raspunde.Acest plan trebuie vizat de directorul general; – sa-si intocmeasca un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza tehnic ;sa-si completeze la zi acest registru. – Pentru situatia B consideram o societate de constructii care nu are implementat sistemul calitatii dar prin contractul de executare a unei constructii avand categoria de importanta normala, i se cere intocmirea planului calitatii. Continutul unui plan al calitatii este descris in capitolul III al acestei lucrari. Aferent lucrarii de constructii,societatea va anexa planului calitatii procedurile tehnice de executie aplicabile si planul de control de calitate. Organizarea luata ca exemplu pentru situatia B este urmatoarea : Am considerat in aceasta situatie ca societatea executa un singur tip de constructii ( civile,agricole,drumuri etc.). Responsabilul tehnic cu executia poate avea statutul de angajat permanent sau colaborator ( prin conventie civila). Atributiile care ii revin pentru lucrarea la care este desemnat prin decizie de catre directorul general sunt urmatoarele : – verifica existenta autorizatiei de construire ; – verifica proiectul de executie sub urmatoarele aspecte : – daca este verificat de specialisti verificatori de proiecte atestati ; – daca contine planul de controlpentru fazele determinantel – daca contine toti parametrii si datele ( valorile de control ) privind verificarile de calitate in timpul executiei. – verifica si avizeaza planul calitatii pentru lucrare ( intocmit de compartimentul tehnic ) ; – participa la intocmirea procedurilor tehnice de executie pentru lucrarea contractata si pentru elaborarea fiselor tehnologice ; – verifica si avizeaza planul de control de calitate pe lucrare ; – verifica proiectul de organizare a executiei lucrarii precum si graficul de executie,graficul de asigurare cu forta de munca si utilaje ; – verifica documentele de calitate ce insotesc materialele si prefabricatele la primirea lor in depozitul santierului si procesul de receptie a acestora ; – verifica conditiile de depozitare pentru materialele ce se pun in opera la lucrarea respectiva ; – isi da acordul cu privire la desemnarea sefului punctului de lucru pentru lucrarea la care este desemnat. In timpul executarii lucrari : – efectueaza verificari conform planului propriu de control asupra calitatii executarii lucrarilor de constructii. Planul de control trebuie vizat de directorul general.Sistemul informatic aferent lucrarii contine un model de plan propriu de control al calitatii lucrarilor (proiectant,diriginte de specialitate,ICSIR etc) ; – opreste executia lucrarilor in momentul in care constata existenta unor neconformitati ( in produsele folosite la lucrare sau abateri de la documentatia de executie )l – participa la elaborarea solutiei tehnologice optime de efectuare a remedierii neconformitatii constante ; – analizeaza prin control calitatea lucrarilor de remediere executate si confirma aceasta prin semnatura in raportul de neconformitate intocmit de seful punctului de lucru ; – autorizeaza continuarea lucrarilor numai dupa remedierea neconformitatilor ; – verifica intocmirea documentelor care atesta calitatea executarii lucrarilor si pastrarea acestora in vederea predarii catre beneficiar;procese verbale de receptie calitativa ,procese de verificare a lucrarilor ascunse ,procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor – intocmeste registrul de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza si-l completeaza.